Privacyreglement.
Sanders Osteopathie, volgt de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG). In de AVG staat beschreven hoe onze medewerker(s) met uw gegevens om dienen te gaan. Deze verordening is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. U wilt dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. 

Contactgegevens:
Sanders Osteopathie 
Roskam 36 
5505 JJ Veldhoven 
040-2549997
info@sandersosteopathie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Sanders Osteopathie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- voor- en achternaam;
- geslacht;
- geboortedatum;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Sanders Osteopathie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid;
- burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- ondersteunen en in stand houden van een goede zorg en hulpverlening;
- voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waar onder kwaliteitsbewaking  van de                      
   zorg;
- financiële afhandeling van de geboden zorg;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sanders Osteopathie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
De persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden, indien u als patiënt langer dan 15 jaar niet bent geweest, verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sanders Osteopathie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sanders Osteopathie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sanders Osteopathie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sandersosteopathie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sanders Osteopathie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sanders Osteopathie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sandersosteopathie.nl

 


Contact

Roskam 36
5505 JJ  Veldhoven

T: 040-254 9997
info@sandersosteopathie.nl


s2 - Ontwerp en techniek © 2014-2024 MonTay Media